Należy odróżnić nieudany zabieg medycyny estetycznej rozumiany jako nieumiejętne jego wykonanie od efektu zabiegu, który nie spełnia naszych oczekiwań. Fakt, że efekt zabiegu nie spełnia naszych oczekiwań, nie może prowadzić do wniosku, że jest nieudany jeżeli został wykonany w świetle wiedzy lekarskiej i zgodnie ze sztuką lekarską.

 

W sytuacji, gdy zabieg nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, mimo że został wykonany zgodnie ze sztuką lekarską i w świetle aktualnej wiedzy, należy najpierw skonsultować się z lekarzem. Może się okazać, że na efekty zabiegu należy oczekiwać dłużej ze względu na specyfikę pacjenta. Istnieje również możliwość, że np. zabieg będzie należało powtórzyć po upływie określonego czasu na warunkach wypracowanych wspólnym porozumieniem po przeprowadzeniu rozmowy z lekarzem. Nie zawsze lekarze są w stanie przewidzieć dany efekt, który chce osiągnąć pacjent, gdyż jest to nie możliwe ze względu na rodzaj zabiegu. W takiej sytuacji pacjent powinien być jednak uprzedzony o takiej ewentualności.

Gdy stwierdzimy, że zabieg jest nieudany ze względu na nieumiejętne wykonanie zabiegu możemy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa narażenia na utratę zdrowia bądź życia (art. 160 § 3 w zw. z § 2 k.k.). Cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza została ukształtowana jako odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego (art. 415 k.c.), oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.). Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są zdarzenie powodujące szkodę, szkoda oraz związek między zdarzeniem a szkodą. Szkoda rozumiana jest jako szkoda rzeczywista, strata (damum emergens), związana np. z poniesionymi kosztami leczenia jak i utracone korzyści (lucrum cessans) np. gdy ze względu na rekonwalescencje nie możemy podjąć zatrudnienia. W sytuacji, gdy nieudany zabieg medycyny estetycznej spowodował krzywdy w postaci: uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, naruszenia wolności lub integralności seksualnej czynem niedozwolonym. Krzywda może mieć charakter cierpień fizycznych lub moralnych (wyr. SN z 4.7.1969 r., I PR 178/69, OSNCP 1970, Nr 4, poz. 71; wyr. SN z 3.2.2000 r., I CKN 969/98, Legalis). W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, nie wyklucza odpowiedzialności deliktowej.

Aby zminimalizować ryzyko poddania się zabiegowi, który w konsekwencji może okazać się nieudany należy kierować się następującymi wytycznymi.

Każdy zabieg, również medycyny „naprawczej” niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Przed podjęciem zabiegu potencjalny klient/pacjent powinien zostać uprzedzony o ewentualnym ryzyku wystąpienia skutków niepożądanych. Każdy lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o ryzykach jakie niesie za sobą dany zabieg.

Ważnym elementem jest wybór placówki, w której ma zostać przeprowadzony zabieg medycyny estetycznej oraz specjalisty, który ma ten zabieg przeprowadzić. Warto zorientować się co do opinii innych klientów zamieszczonych w Internecie, rozpytać wśród znajomych celem pozyskania informacji o osobie, która ma przeprowadzić zabieg. Należy pamiętać, że zabiegi medycyny estetycznej może wykonywać wyłącznie lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu. Nie każdą osobę można nazwać specjalistą z dziedziny medycyny estetycznej. Rynek proponuje szereg kursów, po których osoby bez doświadczenia i wiedzy wykonują zabiegi w tym zakresie. Ryzyko powikłań jest większe, w sytuacji gdy zabieg przeprowadzany jest przez osobę bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy.

Ogromne znaczenie w sytuacji powikłań pozabiegowych ma okoliczność czy specjalista jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zabiegów medycyny estetycznej. Należy zauważyć, iż podstawowe ubezpieczenie OC lekarza obejmuje będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz. 1729). Firmy ubezpieczeniowe proponują lekarzom dodatkowe ubezpieczenie obejmujące ochroną szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej oraz zabiegów kosmetycznych wykonywanych jedynie w celach estetycznych.

Poza powyższym warto także dowiedzieć się jakie urządzenia i jakie ewentualne preparaty będą stosowane podczas zabiegu. W sytuacji pojawienia się wątpliwości po stronie pacjenta należy wszystko dokładnie przeanalizować z lekarzem. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń wskazanych przez lekarza przed zabiegiem i po zabiegu, aby zminimalizować skutki ewentualnych powikłań, a tym samym naszego przyczyniania się (w pewnym stopniu) do nieudanego zabiegu. 

 

Adwokat Honorata Janik-Skowrońska

Adwokat Honorata Janik – Skowrońska ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Następnie uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Zajmuje się szeroko rozumianym prawem medycznym, w tym doradza podmiotom medycznym (Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)

W 2012 r. została laureatką w Konkursie Profesjonaliści FORBESA – zawody zaufania publicznego w kategorii ADWOKAT w województwie pomorskim.