Wielu osobom prawo kojarzy się z czymś nudnym, trudnym i zupełnie oderwanym od rzeczywistości. Jednak z całą pewnością można stwierdzić, iż prawo jest wszędzie. Prawo to wszystko co nas otacza. Każdego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy, zawieramy szereg umów i dokonujemy wielu czynności prawnych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że większość czynności czy aktywności, których dokonujemy w trakcie dnia to czynności prawne - z, których wynika pewna odpowiedzialność. Przykładowo kasując bilet w autobusie miejskim zawieramy umowę przewozu, podpisując jakiś dokument składamy oświadczenie woli, kupując coś w sklepie zawieramy umowę sprzedaży, każda dokonana czynność rodzi pewnego rodzaju konsekwencje.

 

Działalność trenera personalnego również wiąże się z takimi konsekwencjami - prawną odpowiedzialnością - wobec innych osób, a przede wszystkim wobec własnych klientów.  Osoby, które uczestniczą w zajęciach zawierają z trenerem personalnym umowę. Pracując z danym człowiekiem trener pracuje nad jego ciałem, ale odpowiada również za jego kondycję i zdrowie. Jest to umowa starannego działania.

Każdy chciałby, żeby wpływ tej pracy był jedynie pozytywny, ale niestety czasem, w wyniku wypadku lub niedopatrzenia, nie jest się w stanie uniknąć negatywnych skutków takiej pracy. Co wtedy zrobić? Jaki jest zatem zakres odpowiedzialności prawnej trenera personalnego? Odpowiedź na te pytania znajdziesz poniżej.

Co dzieje się, kiedy klient w trakcie prowadzonych przez trenera zajęć klient dozna jakiegoś urazu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż trener ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego: „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności deliktowej, zatem w sytuacji gdy ktoś dozna urazu, warunkami powstania takiej odpowiedzialności będą:

  • czyn niedozwolony -  fakt powodujący uszczerbek, czyli zdarzenie – działanie bądź zaniechanie trenera lub nienależyte wykonanie;
  • szkoda -  czyli uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy jakiego doznaje osoba poszkodowana – skręcenie kostki ;
  • związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem – który musi być adekwatny, to z nim związany będzie obowiązek odszkodowawczy.

W tego typu sprawie klient w celu uzyskania zadośćuczynienia będzie musiał zatem na drodze procesu cywilnego wykazać, iż zawinione działanie lub zaniechanie trenera stanowiło przyczynę, której normalnym następstwem była szkoda w postaci uszczerbku (tj. skręcenie kostki).

Aby uniknąć winy - trener personalny przed każdym ćwiczeniem powinien odpowiednio poinstruować klienta jak prawidłowo wykonywać dane ćwiczenie. W przypadku ćwiczeń przy pomocy urządzeń pouczyć o poprawnym użytkowaniu maszyny i odpowiednim dobrze ciężaru itd. Po prostu instruować o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania każdego ćwiczenia.

Zakres omówionej wyżej odpowiedzialności trenera personalnego różnić się będzie, w zależności od umowy, na podstawie której świadczy on usługi.

W pierwszej kolejności dokonam analizy odpowiedzialności takiej w oparciu o umowę o pracę. W sytuacji np. gdy trener personalny jest zatrudniony w stosunku pracy w klubie fitness. Zakres takiej odpowiedzialności reguluje kodeks pracy w art. 114- 127. Umowa o pracę stawia, trenera w uprzywilejowanej pozycji ponieważ to pracodawca, będzie odpowiadał za trenera i szkodę, którą wyrządzi osobie trzeciej. W przypadku wyrządzenia klientowi bądź uczestnikowi zajęć szkody to pracodawca będzie musiał udowodnić trenerowi winę. Co do zasady odpowiada się wówczas jedynie do trzykrotności wynagrodzenia w przypadku winy nieumyślnej.

Kolejno umowa zlecenie, to najczęściej spotykana forma współpracy trenerów personalnych z klubami fitness. Zakresu odpowiedzialności należy szukać wówczas w art. 471-477 kodeksu cywilnego. W porównaniu do umowy o pracę, jest to gorsza forma dla trenera w sytuacji wystąpienia szkody ponieważ odpowiada on za niewykonanie zlecenia, nienależyte wykonanie zlecenia lub niezachowanie należytej staranności.  Odpowiada się w pełnej wysokości wyrządzonej szkody i bez ograniczeń. Na zleceniodawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia faktu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia. Na zleceniobiorcy (trenerze) natomiast spoczywa obowiązek udowodnienia braku winy.

Ostatnią formą jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trenera personalnego. W przypadku prowadzenia takiej działalności zakres odpowiedzialności będzie najszerszy. Odpowiada się za szkodę bez ograniczeń i bezpośrednio. Całym swoim majątkiem (również tym prywatnym), małżonek trenera również będzie odpowiadał za zobowiązania trenera. Odpowiedzialność taka istnieje zawsze, nawet jeśli trener jest tylko podwykonawcą.

Podsumowując prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej to wielka radość, ale i odpowiedzialność. Prowadzący działalność, trener lub instruktor odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody w wyniku takiej działalności lub aktywności sportowej.

Dlatego, jeżeli wykonuje się taki zawód warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z którego wypłacone zostanie odszkodowanie osobie poszkodowanej. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną, za szkody, które są związane z prowadzeniem działalności sportowo-rekreacyjnej. Zwiększa wiarygodność trenera personalnego, zapewnia odszkodowanie osobom trzecim, które zostały poszkodowane.

A korzystając z usług trenera personalnego – warto dowiedzieć się na jakiej podstawie świadczy swoje usługi – czy jest pracownikiem klubu fitness, czy prowadzi własną działalność gospodarczą. A ponadto warto upewnić się, czy jego działalność objęta jest ubezpieczeniem.

Adwokat Honorata Janik-Skowrońska

Adwokat Honorata Janik – Skowrońska ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Następnie uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Zajmuje się szeroko rozumianym prawem medycznym, w tym doradza podmiotom medycznym (Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)

W 2012 r. została laureatką w Konkursie Profesjonaliści FORBESA – zawody zaufania publicznego w kategorii ADWOKAT w województwie pomorskim.